Logo Vredegerechten Gent

Openbare zittingen

 

De openbare zitting van het kanton Eeklo vindt plaats iedere donderdag om 9:00 uur. De zitting duurt in principe tot 12:00 uur, maar is vaak vroeger afgehandeld. Dit hangt af van het aantal en de duurtijd van de te behandelen zaken. Op de openbare zittingen is het publiek toegelaten. Publiek mag de zitting bijwonen, maar moet zich correct gedragen en uiteraard zich onthouden van inmenging of commentaar.


De vrederechter zetelt nooit alleen en wordt zowel in de raadkamer als op de openbare zitting bijgestaan door de (hoofd)griffier (art. 173 Ger.W.). In geval de vrederechter verhinderd is, wordt hij vervangen door een plaatsvervangende vrederechter.


Tijdens de openbare zitting dragen de vrederechter en de griffier de toga. Voor advocaten is dit toegelaten, maar niet verplicht. De toga is evenmin verplicht op de zitting in raadkamer. 


Partijen kunnen in persoon verschijnen en – in bijna alle gevallen - ook bij schriftelijke volmacht. Er zijn strikte wettelijke regels dienaangaande. Het is raadzaam in het concrete geval vooraf telefonisch contact op te nemen om een nutteloze verplaatsing te vermijden. Uiteraard kunnen partijen zich ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Vaak verdient dit aanbeveling: de procedure is in vele gevallen niet zo eenvoudig als de burger denkt. Zich laten bijstaan door een professional is nooit een slecht idee.


Alle zaken, zowel deze in raadkamer als in de openbare zitting worden zo spoedig als mogelijk behandeld. Op de openbare zitting is er een volgorde van behandeling: zaken met advocaten komen in principe eerst aan de beurt. Wanneer om een of andere reden een procespartij  niet bij de aanvang van de zitting kan aanwezig zijn dan dienen zowel de rechtbank als de andere partijen die in het geding betrokken zijn daarvan op voorhand te worden ingelicht. Best is het om uiterlijk de laatste dag voor de zitting de rechtbank per fax te verwittigen. Wanneer een zaak niet op de voorziene zitting kan behandeld worden dan wordt zij in de regel op een vaste datum uitgesteld. Partijen kunnen ook een conclusiekalender afspreken en deze laten bekrachtigen (formulier beschikbaar, zie rubriek ‘formulieren’), of aan de vrederechter vragen dat hijzelf een kalender voor het verloop van het proces opmaakt. In de regel zijn aan een zaak in openbare terechtzitting kosten verbonden. 

Als een partij een advocaat raadpleegt zal de in het ongelijk gestelde partij een forfaitaire vergoeding moeten betalen als tussenkomst in de kosten van de raadsman van de partij die in het gelijk wordt gesteld. Dit bedrag, rechtsplegingsvergoeding genoemd, hangt af van de geldelijke waarde van de vordering. Het gaat om bedragen tussen 82,50 en 11.000,00 euro. Bezint eer ge begint is hier dus de boodschap.


Bij iedere zaak die wordt ingeleid is daarenboven een pro-fisco verklaring vereist, zonder dewelke de griffie de zaak zelfs niet mag aanvaarden. Daarin bepaalt een partij zelf de waarde van de vordering, en aan de hand daarvan wordt het bedrag van het rolrecht bepaald. Er is een model van dergelijke pro-fisco verklaring beschikbaar onder de rubriek " formulieren" van deze website. Wordt een zaak ingeleid bij dagvaarding dan zorgt de gerechtsdeurwaarder voor deze pro-fisco verklaring. Wanneer een eisende partij een advocaat heeft zal het in de regel de advocaat zijn die dit voor zijn rekening neemt. Er kan in bepaalde gevallen ook kostenloze rechtspleging worden toegestaan, voor het geheel of delen van de procedure en de uitvoering van het tussen te komen vonnis. Dit hangt af van de inkomenssituatie van degene die deze kostenloze rechtspleging aanvraagt.


Zitting in raadkamer
De zittingen in raadkamer (- waaronder de verzoeningszittingen, zie elders op de website - ) vinden in principe iedere dinsdag plaats vanaf 09:00 uur. 
Bij een zitting in raadkamer is geen publiek toegelaten. 


De gewone verzoeningen worden allen opgeroepen tegen 9:00 uur. Ook hier geldt dat je best de rechtbank en je tegenpartij verwittigt wanneer je niet tijdig kan aanwezig zijn. 
Andere zaken die in raadkamer dienen behandeld te worden - waaronder bewindvoering - worden opgeroepen tegen een vast uur, dat je op de oproepingbrief zelf terugvindt.
Het verdient aanbeveling je voor de verzoeningen aan te melden bij de hoofdgriffier bij aankomst. Zo kan de rechtbank weten in welke zaak alle partijen aanwezig zijn, zodat deze kan worden behandeld.


Zowel de openbare terechtzittingen als de zittingen in raadkamer vinden plaats op de eerste verdieping van het gebouw. Dit is bereikbaar met de trap en met de lift.
Voor minder mobiele mensen is in de gang op het gelijkvloers een belknop aanwezig. Bij gebruik daarvan zal een personeelslid je waar nodig helpen om de zittingsruimte te bereiken.


Zowel voor de openbare zittingen als voor de zittingen in raadkamer wordt gevraagd zich correct en beleefd te gedragen, zowel naar de tegenpartij als naar de rechtbank toe. Scheldpartijen hebben nog nooit een conflict opgelost. Het kan bovendien gebeuren dat je een tijd dient te wachten alvorens jouw zaak aan de beurt is. Hou daar vooraf rekening mee.